contesttant
download 


1. บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ได้จัดประกวด AMAZING MISS TIFFANY CONTEST 1998 ขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดการประกวด MISS TIFFANY’S UNIVERSE ตั้งแต่ปี 1999-2017 ต่อเนื่องมาจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายดังที่เป็นข่าวปรากฏทั่วทุกมุมเมือง เพื่อจูงใจและย้อนรอยอดีตแห่งความประทับใจกลับมาอีกครั้งด้วยการจัดประกวด MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2018 ขึ้น และเป็นการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสืบไป
2. เป็นการก้าวเข้าสู่ปี 13 ของการจัดการประกวดฯ เพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ ของการจัดการประกวดตลอดเวลาที่ผ่านมา
3. เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในการสร้างสรรค์กิจกรรมแปลกใหม่ ๆ เพื่อเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเมืองพัทยา
4. กิจกรรมซึ่งเป็นการสนับสนุนการแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องน่าชื่นชมของสาวประเภทสองในหลาย  ๆ ด้านการประกวด MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2018 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทีเปิดโอกาสให้สาวประเภทสอง         ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาสทางสังคมให้สาวประเภทสองต่อไปในอนาคต

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. เพื่อช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
3. เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดประกวดไปมอบให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “คืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์” ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุฯ
4. เพื่อคัดเลือกสาวประเภทสองที่มีความงามและความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Miss International Queen 2018 ซึ่งจะจัดประกวดสาวประเภทสองระดับโลก ณ ประเทศไทย
5. เพื่อสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม
6. เพื่อคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่สนใจในวิชาชีพศิลปะการแสดงเข้ามาสู่วงการศิลปินมากขึ้น
7. เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกวดสาวประเภทสองให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

  พิธีกรชาย ได้แก่ คุณภานุเดช วัฒนะสุชาติ (คุณดุ๊ก)
  พิธีกรหญิง ได้แก่ คุณตรีชฎา มาลยาภรณ์ (คุณปอย)

  อาคารโรงละคร ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา (สามารถจุผู้ชมได้ถึง 1,000 คน)
  บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด
เลขที่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

  ที่นั่ง VIP ราคา 2,000 บาท
  ที่นั่ง Mezzanine ราคา 1,000 บาท

1. ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อันนำมาซึ่งรายได้แก่ประเทศ
2. ทำให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น
3. ทำให้สาวประเภทสองได้แสดงความสามารถที่มีอยู่ และได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป
4. ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างแพร่หลาย  หมายเหตุ :
กิจกรรมการประกวดสาวประเภทสองที่ผ่านมา บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด มิได้มีจุดประสงค์ในการให้เยาวชนลอกเลียนแบบพฤติกรรมของสาวประเภทสองแต่อย่างใด ตรงกันข้ามบริษัทฯ หวังอยากจะให้สังคมไทยยอมรับสาวประเภทสอง และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้แสดงออกในแนวทางที่ถูกต้อง


 
 
 
Miss Tiffany's Universe   l   The Winner   l   The Contestants   l   About The Contestants   l   Sponsors   l   About Tiffany's   l  Contact Us
Copyright 1999-2007 Tiffany Show, Inc. All rights reserved.